Mc kats pažintys fille, I S S N X. Archivum Lithuanicum 11 - PDF Free Download

Šis intensyvus domėjimasis akivaizdus, peržvelgus perkamiausių knygų sąrašus ir populiarius žurnalus. Iš tolesnės laiško vietos matyti, kad Kleinas grįžo prie žodyno baigęs teismo procesą, taigi aisiais, tačiau atidėjo į šalį, nes skubėjo parengti giesmyną: hab ich vorbeſorgtes Lexicon abermahl ʒur hand genommen. Matematiniai modeliai buvo naudojami siekiant įvertinti, kokiu mastu projektavimo principai pagerino įtampos paieškos efektyvumą. Paciento sunkumai kyla iš tam tikrų tikrovės iškraipymų dėl klaidingų prielaidų ir netikslaus suvokimo. Matyt, matė mane žiniasklaidoje, prisiminė veidą, tik situacijos ne. Turėdamas filosofijos daktaro laipsnį, apgintą dar prieškario Vokietijos Miunsterio universitete, jis galėjo dėstyti psichologiją, istoriją, rusų ir vokiečių kalbas.

Pietro U. William R. Studien zur Geschichte der Textkritik. Dini, Bonifacas Stundžia par. Kleino Naujos giesmju knygos. Dini Baltų kalbotyros apyaušriai.

Welcome to Scribd!

Baltų kalbų paleokomparatyvistinės sampratos kalbotyros istoriografijos kontekste Sakari Katajamäki New scholarly editions for mediating Finnish classics for contemporary readers Vilma Zubaitienė Tarptautinė mokslo konferencija Danielius Kleinas ir jo epocha 8 Straipsniai Articles 9 10 Archivum Lithuanicum 11, ISSN X, p Liucija Citavičiūtė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius Įsruties apskrities bažnyčių ir mokyklų vizitacijos potvarkio Recessus generalis reikšmė lietuvių raštijai ir jo vykdytojas Danielius Kleinas metais Vokietijoje rasta keletas dokumentų, pateikiančių autentiškos informacijos apie Danieliaus Kleino gramatikų, žodyno, giesmyno rengimo aplinkybes ir lietuvių raštijos būklę XVII amžiaus viduryje.

Kleino laiškas rašytas standartinio dydžio lapuose 33,5x20,5 cmpopierius su vandens ženklais, standus, pageltęs, lapų kraštai aptrupėję. Rašyta tamsiai rudu rašalu, matyt, stipriai spaudžiant arba aštria plunksna, nes eilutės išsispaudusios kitoje lapo pusėje. Teksto apimtis eilučių, pirmame ir antrame lape yra po 35 eilutes, trečiame 43, o ketvirtame gavėjas ir siuntėjas 6 eilutės.

Rašysena 1 Visi trys dokumentai faksimilės, perrašas ir vertimas į lietuvių kalbą publikuojami šio straipsnio pabaigoje. Rašyta, kaip anuomet įprasta, gotikiniu kursyvu, trumpinant galūnes ir priesagas, įterpiant humanistiniu kursyvu parašytų lotyniškų žodžių ir frazių. Tekste beveik nėra braukymų ar kitokių redagavimo žymių.

Šis laiškas iki šiol nepublikuotas. Jis laikytinas didžiausiu šiuo metu žinomu Kleino autografu, tačiau tai ne vienintelis jo autografas. Viktoras Falkenhahnas turėjo rankose Kleino bylą, iki Antrojo pasaulinio karo saugotą Karaliaučiaus valstybiniame archyve EM a, e, 2ir iš jos paskelbė dviejų fragmentų faksimiles: vieną iš bažnytinių knygų apieantrą iš prašymo kunigaikščiui 2.

pažinčių portalai im vergleich

Kai kuriuos rankraščius tyrėjas atpasakojo ar citavo, tačiau metų laiško kunigaikščiui neminėjo. Neseniai dr.

Aidas_1095

Liane Klein Berlyne rado dar vieną Kleino laišką, tačiau jis su literatūrine veikla nesusijęs 4. Čia publikuojamo laiško parašymo metais, aisiais, Kleinas buvo baigęs penktą dešimtį ir jau dvidešimt pažinčių svetainė herojus metus dirbo sielovados darbą Tilžėje 5. Laiške autorius mini abi savo gramatikas Grammatica Litvanica, ir Compendium,žodyną, tačiau daugiausia kalba apie rengiamą giesmyną Naujos giesmių knygos, išspausdintos metais.

Jis prašo valdovo apginti įžeistą garbę, sutramdyti lietuvių kunigus, puolančius jo giesmyną, įsakyti sudaryti naują vertinimo komisiją ir paspartinti rankraščio spausdinimą Karaliaučiuje.

Esminiai tos istorijos faktai tyrėjams ir visuomenei žinomi jie paskutinės naujienos apie online dating Kleino giesmyno ir gramatikos pratarmėse. Po XVI amžiaus proveržio lietuvių raštijoje stojo sąstingis. Onai Aleknavičienei, atkreipusiai autorės dėmesį į Falkenhahno studijoje nustatytus Kleino autografus ir pateikusiai vertingų dalykinių pastabų.

Gedruckt ʒu Kænigsberg bey Lorentʒ Segebaden Erben. Iš esmės tai anksčiau rašiusių autorių Martyno Mažvydo, Baltramiejaus Vilento, Jono Bretkūno atnaujintos mc kats pažintys fille. Tolesnį raštijos nuosmukį lėmė keletas priežasčių: mirė aktyviausi plunksnos darbininkai Zengštokas ir RėzaPrūsiją alino Trisdešimties metų karas ir po jo sekęs badmetis, vis mažiau lietuvių įstengė leisti savo vaikus į mokslą.

Pradėjo stigti lietuvių mokytojų ir kunigų, o vokiečiams sunkiai sekėsi išmokti kalbą be pagalbinių priemonių gramatikos ir žodyno. Kunigaikštis Jurgis Vilhelmas, pirmasis Prūsijos valdovas, gimęs ir augęs Karaliaučiuje valdėsusirūpino daugiatautės tėvonijos reikalais metais jo įsakymu atlikta rytinės Prūsijos dalies, vadinamos Lietuvos provincija, bažnyčių ir mokyklų vizitacija.

Vizituotojais skirta po du asmenis iš kiekvienos Įsruties apskrities. Išanalizavęs ataskaitą, valdovas parengė dokumentą Visuotinį potvarkį. Lietuvių istoriografijoje šis dokumentas datuojamas skirtingai: ir metais. Iš tikrųjų rankraštis parašytas vizitacijos metaiso publikuotas aisiais. Spaudinio antraštiniame puslapyje nurodyti leidimo metai, o tekste rankraščio parašymo data.

Perspausdinant dokumentą metais žurnale Preussisches Provinzial-Kirchenblatt beje, ne iš rankraščionurodyta rankraščio, o ne spaudinio data.

Uploaded by

Taigi rankraštis datuotinaso spaudinys metais. Visuotiniame potvarkyje griežtai nurodoma taisyti padėtį. Rengdamas naują Baltramiejaus Vilento knygų leidimą, jis pildė ir šiek tiek redagavo tekstą Vaclovas Biržiška, Aleksandrynas. Senųjų lietuvių rašytojų, rašiusių prieš m. Vnd Ʒwar. Kleinas tapo uoliausiu Visuotinio potvarkio vykdytoju. Šio darbo jis ėmėsi savo iniciatyva ir, kaip matysime toliau, bandė jį atlikti savo jėgomis.

Visuotinio potvarkio paskelbimo metais jis buvo neseniai baigęs studijas ir antrus metus kunigavo gimtojo Tilžės miesto lietuvių parapijoje. Užaugęs lietuviškoje aplinkoje, gavęs teologinį ir filologinį išsilavinimą Karaliaučiaus universitete, pavyzdingo darbštumo vyras puikiai tiko šiam darbui. Amžininkai Kleiną laikė geriausiu lietuvių kalbos mokovu, be to, jis ir pats manė turįs daug lietuvių kalbos žinių. Apie tai jis užsiminė metų laiške kunigaikščiui: Ʒu was ende ich dann anfangs eine Grammaticam Litvanicam geſchrieben, auf mc kats pažintys fille man bevoraus eine Gewißheit in d[er] Litt[auſchen] Sprach[en] hette Kleinas8r.

Kleinui Visuotinis potvarkis buvo toks svarbus, kad vienaip ar kitaip juo rėmėsi visų savo knygų pratarmėse ir metų laiške.

kas yra pažintys cameron

Gramatikos Grammatica Litvanica pratarmėje, dedikuotoje kunigaikščiui, Kleinas daug vietos skyrė skirsniui Dėl pagalbinių priemonių, kur pabrėžiama lietuviškų religinių ir kalbinių knygų leidimo svarba.

Jis citavo vietomis kupiūruodamas faktiškai visą Visuotinio potvarkio skirsnį. Šį fragmentą yra išvertęs Leonas Gineitis, žr.

Antradienį Singapūre Donaldas Trumpas ir Kim Jong-unas paspaudė vienas kitam ranką, prasiėjo kolonadomis, pavalgė įdarytų agurkų ir jautienos šonkauliukų ir pasirašė bendrą deklaraciją. Bendroje deklaracijoje Šiaurės Korėja neįsipareigojo įvykdyti seniai iškelto Trumpo administracijos reikalavimo visiškai, patikrinamai ir negrįžtamai atsisakyti branduolinių ginklų programos. Kitaip tariant, Šiaurės Korėja įsipareigojo ne vykdyti denuklearizaciją, o siekti denuklearizacijos.

Lietuvių literatūros istoriografijos chrestomatija iki m. Visuotinį potvarkį kaip imperatyvą kunigams rengti lietuvių kalbos gramatiką ir žodyną Kleinas mini ir vokiškos gramatikos Compendium pratarmėje. Žiūrint chronologiškai, ketvirtą kartą Visuotinį potvarkį Kleinas mini metų laiške.

Apie sąmoningą pasiryžimą vykdyti potvarkio direktyvas mc kats pažintys fille kalba pačiose pirmose laiško eilutėse, iškart po kreipinio į kunigaikštį. Susirūpinti Visuotinio potvarkio vykdymu Kleiną paskatinusios jo, ištikimai einančio tarnybą ir visuomenės laikomo geru kunigu, pareigos, sąžinė, o ypač įsakymas dėl pagalbinių priemonių: Durchlauchtigſter Churfürſt, Gnädigſter Herr, Mein Ambt, Gewiſſen, und inſondheit E[uer] Churf[ürſtliche] Durchl[aucht] Befehlig in dem Kirchen recesſ[us] tit[ulo] von den Hülfſmitteln haben mich ermahnet, d[aß] ich nebſt treuer Verrichtunge meines Ambts mir auch bonum Eccl[esi]ae publicum habe angeleg[en] ſeyn laſſen ſollen Kleinas8r.

Plačiausiai apie šį dokumentą Kleinas rašo paskutinėje savo knygoje giesmyne Naujos giesmių knygos Vokiškoje pratarmėje jis vėl cituoja Visuotinio potvarkio fragmentą apie lietuviškas knygas, kur pabrėžiama būtinybė išleisti gramatiką, žodyną, postilę, giesmyną, Naująjį Testamentą.

Cituojamasis fragmentas išskirtas didesniu šriftu plg. II Archivum Lithuanicum 11 16 2 pav. Visuotiniame potvarkyje buvo ypač pabrėžta, kad trūksta lietuviškos Biblijos, ir rekomenduota skubiai parengti spaudai Bretkūno rankraštį. Jau tais pačiais metais konsistorija sudarė Biblijos rengimo grupę ir pateikė sąrašą tvirtinti kunigaikščiui.

Kleinas pasiūlytas vadovauti šiai kunigų komisijai: 1.

vienas pažintys afrikansas

Herr Andreas Krause, Pfarr tzue Niebudtzen, 4. Herr Gregorius Kewnitius, Pfarr zur Georgenbg, 5. Vertimas 1. Ponas Magistras Danielius Kleinas, Tilžės lietuvių kunigas [išbraukta: kuris, tiesa, yra jaunas, tačiau žinomas kaip mokslo žmogus ir išmanantis kalbas], turi vadovauti ir stropiai prižiūrėti, kad viskas pagal [paraštėje: pagal Lutherio vertimą ir] šaltinius būtų perteikta kuo teisingiau ir išsamiau.

Ponas Kristupas Sapūnas 14, Enciūnų kunigas. Ponas Andriejus Krauzė 15, Nybudžių kunigas. Du jo lotyniški eilėraščiai išspausdinti Rėzos Psaltero Dovydo pradžioje.

kaip sužinoti jei kas nors turi online dating profilį

Spėjama, kad rengė lietuvių kalbos žodyną BržA I. Kleinas tuomet tebuvo 29 metų, konsistorijos manymu, dar labai jaunas, todėl jo talkininkais numatyti vyresni kunigai: Sapūnas erių, Krauzė ejų, Hiopneris apie erių metų. Toliau kunigaikščio prašoma aprūpinti konferencijos dalyvius maisto produktais ir padengti kitas jų išlaidas.

Konferencija turėjo vykti Ragainėje, bet, atrodo, neįvyko. Po metų, aisiais, jau išspausdintame Visuotiniame potvarkyje pasakymas apie korektorių konferenciją praleistas Falkenhahn Kleinas darbo ėmėsi vienas.

Galima daryti prielaidą, kad remdamasis turtinga Bretkūno leksika, gramatinėmis ypatybėmis bei mc kats pažintys fille gausa jis ketino rengti lietuvių kalbos žodyną ir gramatiką. Falkenhahnasnustatė, kad Kleinas korektorius X 6 buvo peržiūrėjęs lapus in folio puslapiųparaštėse įrašęs apie 55 korektūras.

Jeigu Falkenhahnas teisus dėl autorystės jo teiginių dar niekas nepaneigėtai šie įrašai seniausi dabar žinomi Kleino jaunystės autografai.

moka už interneto pažinčių verta

Jo amžininkų įrašų Biblijos tekste nenustatyta. Tad Kleinas bus buvęs pirmasis, po Jono Rėzos ėmęsis Bretkūno rankraščio. Visuotiniame potvarkyje nurodyta pirmiausia išspausdinti Naująjį Testamentą, tačiau Kleinas pradėjo nuo Senojo, būtent Didžiųjų pranašų knygų Izaijo, Jeremijo, Ezekielio ir Danieliaus, buvusių Bretkūno rankraščio IV tome.

Dabar tokį jo pasirinkimą paaiškinti sunku. Taip pat sunku pasakyti, kodėl jis Biblijos tvarkymą apleido. Galbūt pamatė, kad tai ne vieno žmogaus jėgoms?

O gal prioritetą teikė filologiniams darbams? Apie Biblijos redagavimą Kleinas nekalba nei gramatikų, nei giesmyno pratarmėse metų laiške 8r jis rašo, kad išleidęs gramatiką turėjo tvirtą pagrindą imtis religinių knygų rengimo ir pagaliau žengti prie Biblijos vertimo, bet daugiau informacijos apie tai nepateikia.

Kartu su gramatika Grammatica Litvanicavykdydamas Visuotinio potvarkio nurodymus, Kleinas pradėjo rengti lietuvių kalbos žodyną. Apie žodyno pobūdį ir rengimo principus, deja, žinių neišliko.

„Chrome“ internetinė parduotuvė

Rankraštis neišspausdintas, jo likimas nežinomas apie jį bus kalbama vėliau, žr. Kleinas kūrybiškai ir lanksčiai vykdė valdovo nurodymus, laikėsi ne Visuotinio potvarkio mc kats pažintys fille, o dvasios. Jame buvo rekomenduojama parengti lietuvišką katekizmą ir postilę, tačiau Kleinas manė, kad tikintiesiems, varginamiems karo negandų, labiau reikalingas giesmynas ir maldaknygė. Ją sudarė savo iniciatyva ir išspausdino kartu su giesmynu. Apie jo gyvenimą ir literatūrinę veiklą žinių nerasta.

Laiške jis informavo valdovą, ką jau yra nuveikęs vykdydamas jo potvarkį: Dem ʒur unterthänigſter folge iſt ſeq[uenti] aō Apibendrinant Kleino pastangas įgyvendinti Visuotinio potvarkio nurodymus, galima daryti išvadą, kad jis pats pirmaeiliu uždaviniu laikė kalbos mokslo knygas, pirmiausia gramatiką, nes tokio pobūdžio mc kats pažintys fille lietuviškose parapijose dirbę kunigai dar neturėjo.

Tą darbą sėkmingai atliko, tačiau jo kūrybos mūza buvo poezija, o lietuviškas giesmynas viso gyvenimo rūpestis.

Kleinas buvo kolektyvinio lietuviškų jon pardy ir neda kalantar dar 2021 rengimo šalininkas ir propaguotojas. Visuotiniame potvarkyje pabrėžta, kad prieš spausdinant Bibliją būtini du dalykai: 1 rankraštį turi patikrinti ir apsvarstyti žinovai; 2 aprobuoti vyresnybė: Ʒu verfertigung aber ſolches Littawſchen Newen Teſtaments vnd der gantʒen Bibel gehæret nun beydes die Reviſo vnd inpresſio.

Kleinas išplėtojo kolektyvinę kanoninių raštų rengimo tradiciją. Jis manė, jog naudinga recenzuoti ir kitas knygas gramatikas, giesmynus ir pan. Gramatikos ir giesmyno rankraščius metais Kleinas įteikė kunigaikščio paskirtiems cenzoriams. Šie jo darbus įvertino palankiai ir rekomendavo spausdinti.

Moteris iesko meiluzio utena skelbiu lt mergina iesko vaikino: http www draugas lt pazintys

Danieliaus Kleino giesmyne išspausdintos 3 jo giesmės. Kaip matyti iš gramatikoje išspausdintos prakalbos skaitytojui KlG B 3rKleinas savo iniciatyva buvo pateikęs rankraščius įvertinti dar Kristupui Sapūnui 22 iš Didžiųjų Rūdupėnų, Jonui Lemanui 23 iš Mc kats pažintys fille ir Kristupui Pretorijui 24 iš Karaliaučiaus. Gramatika išspausdinta iųjų rudenį Karaliaučiuje.

Tai pirmoji lituanistinė knyga, išleista Johanno Reusnerio spaustuvėje ką tik nuliedinus lietuviškas raides. Knyga tuomet nebuvo populiari, oponentai iki Kleino mirties nesiliovė jos kritikavę. Iki šiol nerasta dokumentų, galinčių atskleisti, kokios buvo kunigų nepasitenkinimo priežastys.

tekstų vertimas i/iš rusų k.

Kleinas pratarmėje juos vadina pavyduoliais ir kirstukais, tačiau nepalieka jokių konkrečių užuominų. Kritikų argumentai nepaaiškėja ir iš metų laiško kunigaikščiui. Rengiant giesmyną spaudai, kilo kur kas didesnių sunkumų. Kleino propaguota kolektyvinio rengimo nuostata pasirodė pražūtinga jam pačiam, nes visuomenė dar nebuvo tam subrendusi. Susidūrė skirtingos giesmių kūrėjų literatūrinės nuostatos ir asmeninės ambicijos, sukėlusios filologinę polemiką ir užvilkinusios spausdinimą.

Nematydamas išeities, Kleinas asmeniškai kreipėsi į krašto valdovą Frydrichą Vilhelmą 25 valdėvienvaldiškai sprendusį visus svarbius krašto, taip pat ir religinio švietimo reikalus. Buvo sudaręs lietuvių kalbos žodyną, rankraščio likimas nežinomas BržA I.

Kleino giesmyne išspaudintos mc kats pažintys fille jo giesmės.

Žinutės pagal kategorijas

Jam priskiriamas vokiečių lietuvių kalbų žodynas Clavis Germanico- Lithvana; buvo išvertęs Biblijos sentencijų rinkinį, rankraštis dingo. Peržiūrėjo spaudai rengiamą Kleino gramatiką ir giesmyną. Kleino giesmyne jo pasirašytų giesmių nėra.